EN

Консултантски услуги

ЕН И СИ ГРУП предоставя подкрепа и съвети относно развиването на идеи за проекта и тяхната реализация.

Във фазата за оценка и взимане на окончателни решения, за инвеститора, клиента и предприемача е от съществено значение да направят проверка (анализ) на проектните решения и тяхната приложимост. Необходимо е да се определят техническите, оперативните и икономически условия на проекта в дадения момент, преди взимането на инвестиционни решения.

ЕН И СИ ГРУП предлага следните услуги:

 • Изготвяне на концепции
 • Генерални планове
 • Предпроектни проучвания (и проучвания за банково кредитиране)
 • Икономически предпроектни проучвания
 • Проучвания за въздействието на околната среда
 • Изготвяне на проектно финансиране

Проектиране

ЕН И СИ ГРУП предлага всички проектантски услуги, необходими за изпълнение на съответния проект.

Проектантските услуги на ЕН И СИ ГРУП включват:

 • Изготвяне на строителна документация
 • Идеен проект и одобряване на идеен проект
 • Изготвяне на технически проект и документация за получаване на разрешение за строеж
 • Изготвяне на документи за строителство и възлагане на строителството
 • Работен проект
При необходимост ЕН И СИ ГРУП осигурява допълнителни услуги, като осигуряване на всички необходими разрешителни.

Възлагане на строителството

Възлагането на строителството изисква технически, икономически, правни и договорни знания.

В зависимост от клиента и областта на бизнеса, ЕН И СИ ГРУП предлага различни услуги, покриващи целия процес на възлагане.

Услугите на ЕН И СИ ГРУП включват:

 • Очаквани разходи
 • Стратегия за възлагане
 • Разработване на тръжни документи
 • Координация на процедурите за възлагане
 • Оценка на офертите и препоръка за възлагане на обществена поръчка
 • Съдействие при преговори по договаряне

Управление на строителството

Професионалния надзор на строителните работи е предпоставка за успешното изпълнение на проекта по отношение на срок, качество и цена.

По време на критичната фаза за изпълнение ЕН И СИ ГРУП подкрепя своите клиенти чрез предоставянето на следните услуги:

 • Контрол на строителството и строителен надзор
 • Управление на строителството
 • Консултантски услуги по време на строителството
 • Контрол на разходите за строителство и потвърждение на актове и фактури
 • Управление на договори, искове и промени
 • Връзка с държавните институции (инстанции)
 • Екзекутивна документация
 • Контрол на проекта
 • Координатор по безопасност и здраве

Управление на проекти

Професионалното управление на проекти е основна предпоставка за постигане на инвестиционните намерения по отношение на време, качество и цена.

ЕН И СИ ГРУП има дългогодишен опит в подготовката и изпълнението на много сложни и мащабни проекти. Въз основа на този опит ЕН И СИ ГРУП също изпълнява задачи по управление на проекти като главен консултант.

Относно управлението на проекти ЕН И СИ ГРУП предлага следните услуги:

 • Определяне на целите
 • Организация на проекта
 • Управление на качеството
 • Контрол на напредъка (относно количество и качество)
 • Управление на проекта (срокове, процеси, разходи)
 • Управление на договори и искове
 • Управление на решенията и промените
 • Управление на документацията
 • Управление на комуникацията и информацията
 • План за безопасност и здраве

Контрол на банковото финансиране

ЕН И СИ ГРУП предлага следните услуги:

 • Инвеститорски контрол
 • Пълен мониторинг на проека
 • Due diligence

Строителен надзор съгласно ЗУТ

ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КОНСУЛТИНГ ГРУП е лицензирана от Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството и Дирекция за Национален Строителен Контрол като Консултант, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията през Март 2013 г. с Удостоверение № РК - 0016/02.02.2018г.

Въз основа на това удостоверение ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КОНСУЛТИНГ ГРУП осъществява:

 • Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите
 • Упражняване на строителен надзор строителния процес

Довършителни строителни работи

Чрез използването на дългогодишния ни опит и задълбочени познания за най-новите и най-добрите материали за интериорен дизайн ЕН И СИ ГРУП се стреми към съвършенство.

 • Проектиране и строителство (изпълнение на всички етапи от проектирането до въвеждането в експлоатация)
 • Изпълнение функцията на Главен Изпълнител на строителството за офис интериори, съгласно вече разработени проекти
 • Управление на строителството по време на всички етапи на проекта

Строителство до ключ

Концепцията за строителство до ключ от ЕН И СИ ГРУП е проста:

 

Ние се грижим за всичко

 

Ние поемаме грижа за планирането, проектирането и строителството, уверявайки се, че и най-малките ви нужди са изпълнени.

BREEAM сертифициране

ЕН И СИ ГРУП предлага сертифициране на вашите сгради по BREEAM.

 

Какво е BREEAM?

BREEAM е най-широко използвания метод за измерване на въздействието на сградите върху околната среда, с повече от 200,000 сертифицирани сгради и над милион регистрирани за оценка, от създаването му през 1990 година.

BREEAM поставя стандартите за най-добрите практики в областта на устойчивото проектиране, строителство и експлоатация и се превръща в един от най-пълните и широко признати критерии за оценка за екологичните показатели на обектите.

Оценяването по BREEAM използва призната мерки за изпълнение, определени спрямо установените критерии, за оценка на спецификацията на обекта, проектирането, конструирането и експлоатацията му. Използваните мерки представят широк спектър от категории и критерии, обхващащи от енергията до екологията. Те включват аспекти, свързани с използване на енергията и водите, вътрешната среда (здраве и благополучие), замърсяване, транспорт, материали, отпадъци, екология.

Сертифицирането по BREEAM се предоставя от лицензирани организации, чрез оценители, обучени от UKAS, за различни етапи от строителството.